Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Oddział

Jubileusze

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Częstochowie informują o uroczystości podsumowania

41 DNI TECHNIKI REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO

połączonej z JUBILEUSZEM 55-LECIA SEP

która odbyła się 24 listopada 2006r. – według poniższego programu.

Program uroczystości:

 

 

godz. 9.00-13.00 Panel wykładowy "Przemysł dla Nauki", cykl wykładów prowadzony przez przedstawicieli firm: ENION S.A., ZPUE, ENERGOSERWIS, POZYTON, BANNER – na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.
godz. 12.00-13.30 Zwiedzanie stacji transformatorowo-rozdzielczej 220/110 kV (wyjazd autokarem spod budynku NOT o godz. 12.00, powrót autokarem pod budynek ENION S.A. ZECz)
godz. 14.00 Główna uroczystość – sala szkoleniowa ENION S.A. Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5
  *Wystąpienie okolicznościowe:
  – Prezesa Oddziału SEP w Częstochowie mgr inż. Zenona Panicza
  – Prezesa FSNT NOT – Rady w Częstochowie mgr inż. Grzegorza
Lipowskiego
  * Wystąpienie zaproszonych gości
  * Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
  * Prezentacja i wystąpienia Sponsorów
  * Występ kabaretu "Stufka""
godz. 16.40 Spotkanie koleżeńskie


 

Komentarz do programu Obchodów
Podsumowania 41 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego

Oddział SEP przyjmując Podsumowanie 41 Dni Techniki z okazji 55-lecia Oddziału SEP zapewnił nową formułę organizacyjną.

Formuła ta polegała na trójstronnym przekazaniu ważnych akcentów technicznych. Oprócz zasadniczej części oficjalnej o godz. 1400, gdzie były omawiane przeprowadzane imprezy techniczne w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie, wręczenie odznaczeń, itd. (jak w programie) wcześniej o godz. 1200 zorganizowany był wyjazd poznawczy na ciekawą w sposobie rozwiązania technicznego rozdzielnię Wysokiego Napięcia 220/110 kV.

Ponadto uważamy za godny uwagi panel „Przemysłu dla Nauki” tj. cykl wykładów wytypowanych Zakładów Pracy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, szczególnie dla studentów Politechniki (aczkolwiek impreza nie była zamknięta).

Program wykładów w załączeniu. Nie trudno zauważyć, że tematyka była ciekawa z praktycznego punktu widzenia na specjalistyczne zagadnienia techniczne.

Przeprowadzone wcześniej konsultacje Zarządu Oddziału SEP i władz Wydziału Elektrycznego z wytypowanymi zakładami pracy doprowadziły do ujęcia w tematyce wykładów również propozycji ofert pracy dla absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Przyjęta formuła organizacyjna imprezy Podsumowania 41 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego zapewniła szerokie spektrum udziału zarówno dla dojrzałych inżynierów, jak i przyszłych adeptów sztuki inżynierskiej.

Prezes Oddziału SEP

mgr inż. Zenon Panicz


Tematyka Panelu Wykładowego
„PRZEMYSŁ DLA NAUKI”
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Godz.

Zakład pracy

Temat wykładu

Wykładowca

godz. 9.00

„ENERGOSERWIS” SA Lubliniec

Nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne stosowane przy produkcji i modernizacji transformatorów w „Energoserwis” SA Lubliniec

mgr inż.
Michał Mnich
Specjalista Działu Konstrukcyjno-Technologicznego

godz. 10.00

„ZPUE” SA Włoszczowa

Nowoczesne rozdzielnie w energetyce

mgr inż.
Stanisław Toborek

dyr. ds. marketingu

godz. 11.00

„POZYTON” Sp. z o.o. Częstochowa

Funkcje elektronicznych liczników w pomiarach rozliczeniowych energii elektrycznej

mgr inż.
Michał Jagusiak
dyr. ds. technicznych

godz. 12.00

„BANNER”
Linz-Austria

Wybrane zagadnienia akumulatorów przemysłowych

mgr inż.
Bronisław Andrzejewski
przedstawiciel Banner na region Częstochowy


 

Zarząd Główny SEP przesłał list gratulacyjny z okazji Jubileuszu Oddziału Częstochowskiego SEP – 55 lat działalności Oddziału 1951-2006.

· Działalność elektryków okręgu częstochowskiego sięga 1918 r. kiedy to zorganizowano zebranie elektrotechników poświęcone powołaniu związku. Reprezentanci elektryków częstochowskich brali także udział w obradach zjazdu założycielskiego SEP w 1919 r.
Oficjalne powołanie do życia Oddziału Częstochowskiego SEP nastąpiło 16 listopada 1951 r., gdy szybki rozwój energetyki zawodowej i przemysłowej spowodował konieczność zgrupowania elektryków regionu w jednym oddziale. Pierwszym prezesem Oddziału Częstochowskiego SEP został wybrany Władysław Kuźnik.

· Działalność Oddziału koncentruje się w działalności odczytowej, szkoleniowej, egzaminacyjnej. Oddział ma własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez URE uprawnione do wydawania odpowiednich zaświadczeń.
Oddział prowadzi własny Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP.

· Do istotnych osiągnięć Oddziału zaliczyć należy usilne i skuteczne starania w utworzeniu na Politechnice Częstochowskiej w 1966 r. dziennego i wieczornego studium Wydziału Elektrycznego.
Wiele prac członkowie Oddziału poświęcili swojemu miastu, m.in. wśród nich zrealizowanie koncepcji centralnego systemu ciepłowniczego miasta, a także nowoczesne oświetlenie Alei Najświętszej Marii Panny.

· Obecnie prezesem Oddziału Częstochowskiego SEP jest Kol. Zenon Panicz.
Jubileusz Oddziału połączony został z uroczystościami podsumowania 41. Dni Regionu Częstochowskiego.

List gratulacyjny:

 

Szanowny Kolega
Grzegorz Lipowski
Prezes
Zarządu FSNT NOT
w Częstochowie

Szanowny Kolega
Zenon Panicz
Prezes
Oddziału Częstochowskiego SEP

Szanowni Koledzy!

Wyrażam bardzo serdeczne podziękowanie za zaproszenie na uroczystości podsumowania 41. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego połączone z obchodami 55-lecia SEP w Częstochowie, które odbędą się w dniu 24 listopada 2006 r.

Niestety, ze względu na wcześniej zaplanowane zajęcia służbowe nie będę mógł w nich osobiście uczestniczyć, czego ogromnie żałuję. Dlatego tez w moim imieniu udział weźmie Kol. Marek Grzywacz – członek Zarządu Głównego SEP.

Wszystkim Uczestnikom tych Uroczystości przekazuję na ręce Szanownych Kolegów Prezesów najserdeczniejsze życzenia owocnych obrad, ciekawej dyskusji i miłego, koleżeńskiego spotkania.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
/- / Jerzy Barglik
Prezes
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 


 

Uroczystość Podsumowania 41 Dni Techniki Rejonu Częstochowskiego oraz 55-lecia SEP O/Częstochowa zaszczycili:

 1. Prezydent Miasta Częstochowy – dr inż. Tadeusz Wrona
 2. Poseł na Sejm RP – Halina Rozpondek
 3. Poseł na Sejm RP – Szymon Giżyński
 4. Przedstawiciel Zarządu Głównego SEP – Marek Grzywacz
 5. Przedstawiciel O/SEP Katowice – Aleksy Kuźnik
 6. Przedstawiciel O/SEP Gliwice – Krzysztof Kolonko
 7. Przedstawiciel O/SEP Bielsko-Biała – Józef Kluska
 8. V-ce Prezes Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa – Stefan Wójcik
 9. Prorektor Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Roman
 10. Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Lech Borowik
 11. Prezes SiMP O/Częstochowa – prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
 12. Prezes PZiTB O/Częstochowa – Waldemar Szleper
 13. Prezes SiTG O/Częstochowa – Ryszard Przeżdziecki
 14. Przedstawiciel SIiTPH – Wiesław Ciuk
 15. Przedstawiciel SARP – Małgorzata Kołodziejska

oraz Prezesi i Dyrektorzy znaczących zakładów pracy regionu Częstochowa.

 


 

Wystąpienie okolicznościowe

Prezesa O/SEP Częstochowa na
Podsumowaniu 41 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego
połączonej z jubileuszem 55-lecia Oddziału SEP

Mówiąc o 55 latach istnienia SEP jako Oddziału w Częstochowie trudno nie wspomnieć o historii elektryk i w Polsce.

Otóż pierwsze zrzeszenie elektryków polskich powstało w 1899r w Warszawie w postaci Delegacji Elektrotechnicznej przy Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Na I Zjeździe Elektrotechników Polskich powołano w 1904r dział Elektrotechnika w wydawanym od 1866r Przeglądzie Technicznym.

W następnych latach następowały zmiany nazwy, by w Lwowie w 1901r przyjąć nazwę Sekcji Elektrotechnicznej. W 1912r w Krakowie odbył się Zjazd Elektrotechników Polskich.

Inne podobne organizacje elektrotechniczne powstały w Poznaniu, Łodzi i Sosnowcu.

Okres I wojny światowej przerwał proces integracji środowiska elektrotechnicznego, który odrodził się po jej zakończeniu w postaci powołania SEP w 1919r.

Jak w tej historii odnotowała się częstochowska elektryka? Otóż nad wyraz pozytywnie.

W 1856r tj. w dwanaście lat po nadaniu pierwszego telegrafu na świecie Częstochowa została połączona linią telegraficzną na słupach Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawą i Petersburgiem, a w 1866r po założeniu pierwszego kabla oceanicznego uzyskała połączenie z Ameryką.

To w naszym mieście w Częstochowie w roku 1887 powstała pierwsza w Polsce elektrownia zasilająca pierwsze w Polsce oświetlenie elektryczne uliczne. Elektrownia znajdowała się wówczas za dzisiejszym magistratem na pl. Biegańskiego i posiadała moc 8,1 kW. Należy zaznaczyć, że elektrownia i oświetlenie uliczne powstały bez zgody władz rosyjskich, które bardzo niechętnie patrzyły na takie poczynania w okresie popowstaniowym.

W następnych kilku latach w elektrownie została wyposażona większość ówczesnych zakładów przemysłowych, jak np. Towarzystwo Akcyjne Częstochowskich Zakładów Jutowych i Konopnianych „Stradom” , Przędzalnia „Warta”, Fabryka Papieru przy ul. Krakowskiej, huta Hantke, Rzeźnia Miejska, Societe Textile „La Czenstochovienne”, która to w 1910r wprowadziła do zasilania swoich urządzeń prąd 3-fazowy. Inne zakłady nie zostały również w tyle. W zasadzie główna eksplozja wprowadzenia elektryki do częstochowskich zakładów zwarła się między 1888 a 1903 rokiem. Tak więc na początku XX wieku Częstochowa była miastem o najstarszej sieci oświetlenia drogowego na ziemiach polskich. Jej zakłady elektryczne były dobrze wyposażone w urządzenia elektryczne, a zastosowanie prądu elektrycznego w zakładach przemysłowych i domach mieszkalnych było powszechne. Eksploatacją i utrzymaniem sieci telegraficznej i teletechnicznej, oświetlenia ulicznego i urządzeń elektrycznych zajmowało się kilkadziesiąt osób.

Próby utworzenia organizacji elektryków w Częstochowie sięgają pierwszych dni po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Pierwsze zebranie inżynierów, elektryków i elektromonterów celem zorganizowania związku odbyło się w Częstochowie w siedzibie Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego 22 grudnia 1918 roku. Zebranie zorganizowali pracownicy energetyki miejskiej i zakładowej, telegrafów oraz telefonów. Powołano na nim komisję, której zadaniem było utworzenie Stowarzyszania Techników Polskich w Częstochowie, jako oddział Związku Techników Polskich w Warszawie. Wytypowani czterej przedstawiciele branży elektrycznej tejże komisji reprezentowali elektryków częstochowskich na Ogólnopolskim Zjeździe Elektrotechników.

Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 7 – 9 czerwca 1919r. i wtedy to powołane zostało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich oraz ustalone zostały zasady organizacyjne i statut. Wśród osób biorących udział w Zjeździe Częstochowę reprezentowali inżynierowie: Jan Hertz, Piekałkieiwcz, Ludwik Trochimowski i Roman Tyszecki.

Mimo początkowych sukcesów organizacyjnych w okresie międzywojennym w Częstochowie nie udało się powołać Oddziału SEP. Częstochowscy elektrycy zorganizowani byli więc w latach 1919-1920 w Oddziale Warszawskim, 1920-1931 – w oddziale Sosnowieckim, 1932-1939 – w oddziale Zagłębia Węglowego.

Od końca 1948r częstochowscy inżynierowie: Antoni Grabowski i Bolesław Misiewski, a potem Euzebiusz Okniński prowadzili starania w Zarządzie Głównym SEP o otwarcie oddziału w Częstochowie. Dopiero jednak powołanie do życia w 1950r Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Częstochowie otwarło drogę do utworzenia Oddziału SEP w Częstochowie w dniu 16 listopada 1951r roku., obejmującego swym zasięgiem powiaty: myszkowski, częstochowski, kłobucki i lubliniecki.

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału Częstochowskiego został kol. Władysław Kuźnik. W latach następnych funkcję Przewodniczącego Oddziału pełnili koledzy: Franciszek Dyderski, Jerzy Dobrucki, Michał Michalski, Jan Podwysocki oraz następnie w randze Prezesa Oddziału od 1975r koledzy: Jan Podwysocki, Zygmunt Biernacki, Mieczysław Woźniak, Kazimierz Jagieła, Maciej Wolski i Bronisław Durlik. W marcu 2006r Walny Zjazd Delegatów wybrał Prezesem kol. Zenona Panicza, który uprzednio od roku 1990 pełnił funkcję V-ce Prezesa Oddziału. Funkcja V-ce Prezesa Oddziału powierzona została kol. Zbigniewowi Wierzbickiemu.

Oddział SEP w Częstochowie w okresie swojej działalności czynnie włączał się w realizację ważnych poczynań edukacyjnych, szkoleniowych i gospodarczych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

· w latach 1962-1964 – Oddział zajmował się kompleksem zagadnień związanych z uciepłownieniem Częstochowy oraz powołaniem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Częstochowskiej, którego Dziekanem – założycielem został członek SEP doc. dr inż. Jan Gottfried.

· w latach 1964-1966 – Oddział był inicjatorem powołania Komitetu Budowy Ośrodka Radiowego w Częstochowie, spełniającego rolę radiostacji retransmisyjnej średnio i krótkofalowej. Uruchomienie w dzielnicy Błeszno nastąpiło 16 stycznia 1967 roku.

· w 1967r z inicjatywy Oddziału SEP opracowano program działań zmierzających do wykorzystania obiektów Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego na Błesznie dla uruchomienia stacji przekaźnikowej UKF. Prace modernizacyjne z dużym społecznym zaangażowaniem członków SEP zakończyły się budową masztu antenowego o wysokości 66 m.

· w 1972r Oddział SEP opracował całokształt koncepcji oświetlenia miasta Częstochowy.

· w 1973r Oddział SEP podjął inicjatywę uruchomienia nadajnika UKF drugiego programu Polskiego Radia oraz uruchomienia zestawu anten i przemiennika II programu TVP w Częstochowie.

· a w 1974r w wyniku kontynuacji tych działań uruchomiono w dzielnicy Błeszno przemiennik telewizyjny drugiego programu TVP dla Częstochowy i okolic.

· w 1997r w trzecim ogólnopolskim plebiscycie „Przeglądu Technicznego” tytuł Złotego Inżyniera uzyskał członek Oddziału SEP mgr inż. Janusz Jasiona ówczesny dyrektor Telekomunikacji Polskiej SA Zakład Telekomunikacji w Częstochowie, za całokształt działalności związanej z telefonizacją regionu Częstochowy.

Od 1 stycznia 1999 roku Częstochowa przestała być stolicą województwa. Nie pociągnęło to za sobą zmiany uprzednio ukształtowanego zakresu terytorialnego. Działania Zarządu Oddziału skierowane zostały na integrację środowiska elektryków wokół wspólnych przedsięwzięć dla dobra elektryki.

W Oddziale działały trzy komisje egzaminacyjne, a od 2005r dwie komisje dla przeprowadzania obowiązkowych egzaminów kwalifikacyjnych dla pełnienia czynności eksploatacyjnych oraz dozorowych przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Oddział SEP mając w swoim składzie wysokokwalifikowanych inżynierów uzyskał prawo do utworzenia Komisji Egzaminacyjnej w pełnym zakresie dla wszystkich 3 grup.

Aktualnie w Oddziale działają dwie Komisje Egzaminacyjne

Nr 112 gdzie przewodniczącym jest kol. mgr inż. Zenon Panicz oraz

Nr 113 gdzie przewodniczącym jest kol. mgr inż. Bogdan Skowron.

Oddział mając na względzie stałe podnoszenie kwalifikacji dla osób zatrudnionych przy urządzeniach elektroenergetycznych organizuje na wysokim poziomie kursy i szkolenia, z których w ciągu roku korzysta średnio ok. 350 osób.

Działający w Oddziale SEP Ośrodek Rzeczoznawstwa pod kierownictwem kol. mgr inż. Stanisława Sikorskiego zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z pomiarami specjalistycznymi, eksploatacyjnymi, skutecznością ochrony p. porażeniowej oraz z ogólnie pojętą elektryką.

Z chwilą powołania na mocy Ustawy Izby Inżynierów Budownictwa w 2002 roku Oddział SEP w Częstochowie bardzo aktywnie włączył się w proces tworzenia struktur nowej organizacji liczącej w skali krajowej ponad 100 000 osób, współdziałając na terenie Regionu Częstochowy z PZiTB, PZiTS oraz SiTK. Wyrazem docenienia tych działań przedstawiciel Oddziału Częstochowskiego kol. Zenon Panicz od 2002 roku jest w składzie Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa liczącej ponad 14 tysięcy osób oraz członkiem władz krajowych Izby Inżynierów Budownictwa.

Mając na uwadze szeroko rozumianą energetykę Oddział SEP we współdziałaniu ze Śl.O.I.I.B. dla podnoszenia poziomu technicznego inżynierów i techników organizuje cykliczne szkolenia seminaryjne, w których dotychczas wzięło udział 1388 osób i dla których wydano stosowne zaświadczenia.

Należy zauważyć, że prawdziwe koleżeńskie nawyki z działalności SEP Oddział przenosi w strefę działań Rady Śl.O.I.I.B., która z tego tytułu jest postrzegana jako przodująca Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa w Polsce.

Oddział SEP w Częstochowie liczy 15 kół ze średnią ilością ok. 500 członków zwyczajnych oraz członków wspierających, tj. „POZYTON”, „ELSEN”, „Huta Stali” i „ENION”.

Na uwagę zasługują tu bardzo dobre kontakty z Zakładem Energetycznym „Enion” w Częstochowie oraz z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej gdzie 10 lat temu zawiązano jedno z największych kół studenckich SEP w Polsce liczące 150 osób.

Przedstawiciele Koła Studenckiego biorą udział w corocznych spotkaniach Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka zajmując jak dotychczas zawsze premiowane miejsca.

Podane wyżej przykłady działalności członków Oddziału Częstochowskiego SEP nie wyczerpują katalogu podjętych inicjatyw oraz osiągniętych sukcesów.

Przedstawiciele Oddziału SEP Częstochowa uczestniczą w Centralnych Komisjach Zarządu Głównego SEP w Warszawie w osobach:

mgr inż. Zenon Panicz – Centralne Kolegium Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
dr inż. Aleksander Gąsiorski – Komisja Historyczna
mgr inż. Adam Panicz – Komisja Współpracy z Zagranicą
mgr inż. Marian Sosiński – Komisja Uprawnień i Specjalizacji Zawodowych
mgr inż. Andrzej Kurzyński – Komisja Energetyki Przemysłowej
mgr inż. Iwona Skorek – Komisja Informatyzacji.
W składzie ZG SEP jest członek naszego Oddziału kol. mgr inż. Janusz Jasiona.
W składzie Sądu Koleżeńskiego ZG SEP jest członek Honorowy SEP inż. Bronisław Durlik.

Godnym uwagi jest również fakt, że podczas wyborów do władz bieżącej kadencji struktura wieku uległa znacznemu obniżeniu.

Po półrocznym okresie działalności nowych władz muszę stwierdzić, że taka sytuacja bardzo korzystnie odbiła się na wynikach działań i rokuje jak najlepsze nadzieje dla przyszłości Oddziału SEP w Częstochowie.

 

Dyplomy wręczone z okazji Uroczystości Podsumowania 41 Dni Techniki oraz Jubileuszu 55-lecia SEP – dla powiększenia klikij na obrazku

 

Zdjęcia z uroczystości