Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Oddział

Statut

Spis rozdziałów:

Preambuła

I. Postanowienia ogólne (§ 1 – § 7)

II. Cele SEP i sposoby ich realizacji (§ 8 – § 9)

III. Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki (§ 10 – § 13)

IV. Władze naczelne i organa SEP (§ 14 – § 24)

V. Oddziały i koła SEP (§ 25 – § 40)

VI. Jednostki naukowo-techniczne SEP (§ 41 – § 44)

VII. Majątek SEP (§ 45 – § 46)

VIII. Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał w SEP (§ 47 – § 52)

IX. Zmiana statutu i rozwiązanie SEP (§ 53 – § 54)

X. Przepisy przejściowe (§ 55)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.

Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku – ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

§ 2

1. Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

2. SEP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Siedzibą SEP i jego zarządu głównego jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

SEP ma osobowość prawną.

§ 4

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w skład których wchodzą koła.

2. Jednostkami organizacyjnymi SEP powołanymi do prowadzenia działalności naukowo-technicznej są sekcje, komitety, agendy, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne.

3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie niniejszego statutu i uchwały walnego zgromadzenia delegatów oddziału. O podjętej uchwale zarząd oddziału powiadamia zarząd główny.

§ 5

1. SEP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Działalność SEP, wszystkich jego władz i organów jest jawna.

3. SEP może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, z której dochody przeznacza na te cele.

§ 6

1. SEP może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.

2. SEP może być założycielem fundacji realizujących między innymi cele określone w niniejszym statucie.

3. SEP może tworzyć związki stowarzyszeń.

§ 7

1. Godłem SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamknięte białym okręgiem. Wzorzec godła jest umieszczony na okładce statutu. Godło podlega ochronie prawnej.

2. SEP posiada sztandar oraz odznaki członkowskie.

3. Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być przyznawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia.

Rozdział II

Cele SEP i sposoby ich realizacji

§ 8

Cele SEP są następujące:

1) propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,

2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich,

3) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

4) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,

5) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,

6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,

7) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,

8) integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,

9) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,

10) ochrona zawodu i interesów członków SEP.

§ 9

SEP realizuje swoje cele przede wszystkim przez:

1) monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii,

2) współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami – naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi,

3) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej,

4) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej,

5) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, nadawanie znaków, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo; wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych,

6) oddziaływanie na zakres, treść programów i na metody nauczania elektryki; prowadzenie akcji stypendialnych,

7) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień zawodowych,

9) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej,

10) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych,

11) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania,

12) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej,

13) podejmowanie działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków SEP,

14) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SEP oraz zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.

Rozdział III

Członkowie SEP, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

1) zwyczajne,

2) honorowe,

3) wspierające.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

1) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,

2) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

3) technicy wszystkich dziedzin elektryki,

4) absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,

5) inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

2. Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – zarząd główny.

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,

2) przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,

4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych

i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,

5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,

6) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,

2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,

3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,

4) opłacania składki członkowskiej.

5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,

2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej w okresie 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,

3) wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

§ 12

1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP.

2. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

4. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie.

2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego – osobę prawną ogólnokrajowej infrastruktury energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz o charakterze globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.

3. Członek wspierający ma prawo do:

1) udziału z głosem doradczym w WZDO, WZD na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny,

2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP,

3) uzyskania referencji SEP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych,

4) korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu,

5) korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,

6) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP,

7) zgłaszania propozycji do programu działania SEP,

8) używania tytułu członek wspierający SEP przy nazwie firmy.

4. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,

2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

Rozdział IV

Władze naczelne i organa SEP

§ 14

1. Władzami naczelnymi są:

1) walny zjazd delegatów, zwany w skrócie WZD,

2) zarząd główny, zwany w skrócie ZG.

2. Naczelnym organem kontrolnym jest główna komisja rewizyjna, zwana w skrócie GKR.

3. Naczelnym organem orzekającym w sprawach o przewinienia dotyczące zasad etyki jest główny sąd koleżeński, zwany w skrócie GSK.

4. Organem opiniodawczym jest rada prezesów.

5. Organem wykonawczym jest biuro SEP.

6. Organem doradczym i roboczym WZD jest komisja wyborcza.

7. Organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, których problematykę i zakres prac określa ZG.

Walny zjazd delegatów

§ 15

1. Najwyższą władzą jest WZD.

2. WZD może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. W WZD biorą udział, z głosem stanowiącym, wybrani wg ustaleń ZG delegaci oddziałów oraz członkowie honorowi SEP.

4. W WZD biorą udział, z głosem doradczym, członkowie: komisji wyborczej, ustępującego ZG, GKR i GSK, przewodniczący ogólnostowarzyszeniowych sekcji, przewodniczący komitetów, dyrektorzy agend, naczelni redaktorzy ogólnokrajowych czasopism SEP, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZG.

§ 16

1. Zwyczajny WZD jest zwoływany przez ZG w pierwszym półroczu ostatniego roku kalendarzowego kadencji władz naczelnych.

2. ZG zawiadamia delegatów WZD o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 4 tygodnie przed datą WZD.

3. Do kompetencji WZD należy:

1) uchwalanie kierunków działalności SEP,

2) rozpatrywanie sprawozdania ZG z działalności własnej i działalności SEP oraz sprawozdań GKR i GSK,

3) ocena działalności SEP i rozpatrzenie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla ¬

ustępującego ZG,

4) wybór prezesa SEP, członków ZG, GKR i GSK oraz komisji wyborczej,

5) uchwalanie zasad etycznego postępowania członków SEP,

6) uchwalanie regulaminów WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, rady prezesów i komisji wyborczej,

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SEP,

8) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG,

9) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń GSK,

10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP.

§ 17

1. Nadzwyczajny WZD, zwany w skrócie NWZD, jest zwoływany przez ZG z inicjatywy własnej, na wniosek GKR, rady prezesów lub co najmniej połowy liczby delegatów.

2. Wniosek o zwołanie NWZD powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

3. ZG jest zobowiązany zwołać NWZD w okresie 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. NWZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów, włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd główny

§ 18

1. Zarząd główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów.

2. W skład ZG wchodzą: prezes SEP i nie więcej niż 15 członków.

3. Na wniosek prezesa SEP ZG wybiera ze swego grona wiceprezesów i skarbnika.

4. Do obowiązków i kompetencji ZG należy:

1) realizacja uchwał WZD,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami SEP,

3) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i z działalności SEP,

4) ustalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej,

5) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej opłacania i podziału,

6) powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego,

7) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komitetów, centralnych komisji, agend, ogólnokrajowych czasopism oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG,

8) powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków centralnych komisji, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów agend oraz naczelnych redaktorów ogólnokrajowych czasopism SEP,

9) ustalanie regulaminów: biura SEP i sekretarza generalnego, centralnych komisji i agend oraz zatwierdzanie regulaminów sekcji, komitetów i innych regulaminów ogólnostowarzyszeniowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) członkostwa SEP w organizacjach naukowych, technicznych i gospodarczych oraz wybór przedstawicieli SEP do tych organizacji,

b) ustanawiania i likwidacji fundacji,

c) tworzenia związków stowarzyszeń,

d) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania SEP do wymagań obowiązujących w takiej organizacji,

11) występowanie do WZD o nadanie członkostwa honorowego SEP,

12) nadawanie godności zasłużonego seniora, odznak honorowych, medali i innych wyróżnień SEP,

13) występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SEP.

5. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 5 p. 3, 4, 5 i 11 są podejmowane przez ZG po uzyskaniu pozytywnej opinii rady prezesów.

§ 19

1. Prezes SEP kieruje działalnością ZG, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień

2. Prezes SEP i z jego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby reprezentują SEP.

Główna komisja rewizyjna

§ 20

1. W skład GKR wchodzi nie więcej niż 8 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy:

1) dokonywanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZG, biura i jednostek organizacyjnych SEP w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem SEP i uchwałami WZD ,

2) ocena rocznych sprawozdań finansowych SEP i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdań ZG,

3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi głównemu i ich przesyłanie delegatom na WZD,

4) składanie sprawozdań na WZD i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZG,

5) wnioskowanie o zwołanie NWZD.

Główny sąd koleżeński

§ 21

1. W skład GSK wchodzi 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. GSK rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów oraz sprawy o naruszenie zasad etycznego postępowania, w których stroną jest członek władz naczelnych, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji lub członek honorowy SEP.

3. Od orzeczenia GSK przysługuje odwołanie do WZD.

4. Regulamin sądów koleżeńskich określa sankcje, jakie mogą stosować sądy koleżeńskie obu instancji.

Rada prezesów

§ 22

1. W skład rady prezesów wchodzą: prezes SEP i prezesi oddziałów.

2. Do kompetencji rady prezesów należy:

1) wydawanie wiążących dla ZG opinii wymienionych w § 18 ust. 5,

2) opiniowanie spraw ujętych w regulaminie rady prezesów.

3. Posiedzenia rady prezesów odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

4. Obradom rady prezesów przewodniczy prezes SEP.

Biuro i sekretarz generalny

§ 23

1. Biurem SEP kieruje sekretarz generalny. Sekretarzem generalnym może być tylko członek SEP.

2. ZG na wniosek prezesa SEP powołuje w tajnym głosowaniu sekretarza generalnego.

3. Sekretarz generalny powołany spośród członków władz i organów SEP z wyboru zawiesza w nich udział na okres pełnienia tej funkcji.

4. Sekretarz generalny jest pracownikiem działającym na podstawie regulaminu oraz uzyskanego pełnomocnictwa.

5. Sekretarz generalny może być w każdym czasie odwołany uchwałą ZG.

Komisja wyborcza

§ 24

1. Komisja wyborcza wybierana przez WZD działa w okresie kadencji, jest autonomiczna i podlega wyłącznie WZD.

2. Komisja wyborcza składa się z dziewięciu członków SEP reprezentujących oddziały, sekcje ogólnostowarzyszeniowe i komitety oraz członków honorowych. Członkiem komisji wyborczej może być osoba o dużym autorytecie i obdarzona zaufaniem ogółu członków.