Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Publikacje

Podstawowe wymagania dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instalacji elektrycznych

1

Złącze instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od elektroenergetycznej sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także przed ingerencją osób niepowołanych.

2

Oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.

3

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, ograniczniki przepięć oraz gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym.

4

Zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń.

5

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem, odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

6

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

7

Zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku oraz w sposób zapewniający bezkolizyjność z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10mm2 , natomiast dla przewodów o przekrojach powyżej 10mm2 preferować stosowanie żył wykonanych z miedzi.

8

Jako uziomy instalacji elektrycznej metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.

9

Główne pionowe ciągi instalacji elektrycznej prowadzone poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.

10

W instalacji elektrycznej w mieszkaniu wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników o mocy powyżej 2kW wymagających indywidualnego zabezpieczenia.

Instalacje elektryczne nowo budowane lub modernizowane (przebudowywane lub remontowane) w budynkach powinny spełniać wymagania „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690; Dz.U. nr 33 z 2003 r. poz.270; Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz. 1156) i przywołanych w tych „Warunkach Technicznych” Polskich Norm, w tym przede wszystkim wymagania normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Pozostałe normy, w tym normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oraz opracowania techniczne, w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Elektrycznych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z artykułem 5 ustawy Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej.

Przygotował:

mgr inż. Zenon Panicz