Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich obowiązani są na podstawie statutu do opłacania składek członkowskich. Ich wysokość ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego SEP na każdy rok przed jego rozpoczęciem z tym , że w czasie kadencji można zmienić wysokość składki jeden raz.

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:
1) członkowie honorowi SEP
2) zasłużeni seniorzy SEP 3) członkowie po ukończeniu 80 roku życia

Składki ulgowe opłacają członkowie:
1) emeryci i renciści,
2) studenci i uczniowie,
3) przebywający na urlopach wychowawczych,
4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,
5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej Uchwałą nr 25/2018-2022 z dnia 28 listopada 2018 roku ZG SEP ustalił wysokość składki członkowskiej na lata 2019-2022 odpowiednio :
• normalna – 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie
• ulgowa – 6,50 zł miesięcznie tj. 78 zł rocznie

Wysokość składki członkowskiej do 2018 r. (włącznie) wynosiła:
• normalna – 10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie
• ulgowa – 3 zł miesięcznie tj. 36 zł rocznie

Składki członkowskie można opłacać:

1) za pomocą polecenia przelewu przedsiębiorstwa, przy którym znajduje się Koło (opłacanie składek zbiorowo za wszystkich pracujących członków Koła),
2) przez Skarbnika Koła,
3) gotówką w biurze Oddziału Częstochowskiego SEP tel. (34)324 46 54, e-mail: sepczwa@op.pl .
4) przelewem bankowym w następujący sposób:
Dane do dokonywania wpłat: nr konta: ING Bank Śląski S.A. 21 1050 1142 1000 0090 3053 4250 GI
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowski
Adres: ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Koło nr, składki za rok/miesiąc…
Kwota: … PLN