Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich obowiązani są na podstawie statutu do opłacania składek członkowskich. Ich wysokość ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego SEP na każdy rok przed jego rozpoczęciem z tym , że w czasie kadencji można zmienić wysokość składki jeden raz.

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:
1) członkowie honorowi SEP
2) zasłużeni seniorzy SEP 3) członkowie po ukończeniu 80 roku życia

Składki ulgowe opłacają członkowie:
1) emeryci i renciści,
2) studenci i uczniowie,
3) przebywający na urlopach wychowawczych,
4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,
5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania składki ulgowej Uchwałą nr 25/2018-2022 z dnia 28 listopada 2018 roku ZG SEP ustalił wysokość składki członkowskiej na lata 2019-2022 odpowiednio :
• normalna – 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie
• ulgowa – 6,50 zł miesięcznie tj. 78 zł rocznie

Wysokość składki członkowskiej do 2018 r. (włącznie) wynosiła:
• normalna – 10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie
• ulgowa – 3 zł miesięcznie tj. 36 zł rocznie

Składki członkowskie można opłacać:

1) za pomocą polecenia przelewu przedsiębiorstwa, przy którym znajduje się Koło (opłacanie składek zbiorowo za wszystkich pracujących członków Koła),
2) przez Skarbnika Koła,
3) gotówką w biurze Oddziału Częstochowskiego SEP tel. (34)324 46 54, e-mail: sepczwa@op.pl .
4) przelewem bankowym w następujący sposób:
Dane do dokonywania wpłat: nr konta: ING Bank Śląski S.A. 89 1050 1142 1000 0090 8159 5960
Częstochowski Oddział
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Adres: ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Koło nr, składki za rok/miesiąc…
Kwota: … PLN

Pliki do pobrania

Statut SEP

Deklaracja członka nadzwyczajnego

SPRAWY CZŁONKOWSKIE