Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Uprawnienia SEP

Egzaminy

Dot. szkolenia i egzaminów energetycznych

W imieniu Komisji Kwalifikacyjnych nr 112,113 i 714 działających przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Częstochowa powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przedstawiamy ofertę na przeprowadzenie egzaminów oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów dla rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 poz. 1210 – tekst jedn.) POBIERZ

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
– urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
– zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
– urządzenia elektrotermiczne;
– urządzenia do elektrolizy;
– sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
– elektryczna sieć trakcyjna;
– elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
– urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
– aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wymienionych powyżej punktach.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego – G1, eksploatacja.pdf (w załączeniu). – POBIERZ

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, GRUPA 1 DOZÓR – POBIERZ

Przykładowe pytania – Grupa 1 (Elektryczna) – POBIERZ

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
– kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
– sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
– turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
– przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
– przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
– urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
– urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
– pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
– pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
– sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
– sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
– urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
– piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
– urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
– aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci w wymienionych powyżej punktach.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
– urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
– urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
– urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
– sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
– sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
– urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
– urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
– przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
– turbiny gazowe;
– aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci w wymienionych powyżej punktach.

Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, koszt egzaminu i wydania świadectwa kwalifikacyjnego stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (par. 14 ust. 1).

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny wnosi się na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną, podając w tytule wpłaty imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

Koszt szkolenia może być negocjowany i uzależniony jest od zakresu wnioskowanych uprawnień, wykształcenia kierunkowego egzaminowanych, liczebności grupy, miejsca i terminu szkolenia.

Komisje Kwalifikacyjne działające przy Częstochowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Działające przy Stowarzyszeniu Komisje Kwalifikacyjne powołane i nadzorowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzają zarówno w trybie stacjonarnym, jak również w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy internetowej, szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne (egzaminy SEP) w zakresie stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby pracujące na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach: G1 (elektryczna), G2 (cieplna) i G3 (gazowa).

Szkolącymi oraz członkami komisji kwalifikacyjnych są doświadczeni pracownicy zatrudnieni obecnie lub w przeszłości na kierowniczych stanowiskach w takich zakładach jak: dawna Huta Częstochowa S.A. i jej następcy prawni, Tauron Dystrybucja S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o., EthosEnergy Poland S.A., Elsen S.A. oraz adiunkci Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zostało założone w czerwcu 1919 r. w Warszawie jako organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym i szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm, ich przystosowywaniem do wymogów Unii Europejskiej oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem wiedzy z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki i elektroniki na rzecz społeczeństwa, podmiotów użyteczności społecznej oraz przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Elektryków Polskich należą:
– propagowanie wykorzystywania elektryki dla wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
– inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki oraz w dziedzinach pokrewnych;
– popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich, dbałość o zabytki techniki, pamięć jej twórców, w tym o ich pomniki i groby;
– działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
– działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego;
– oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej;
– działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków poprzez ustawiczne doskonalenie kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co oznacza kształtowanie własnego rozwoju oraz odpowiedzialne uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; kształtowanie etyki zawodowej elektryków;
– rozpowszechnianie w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży – wiedzy specjalistycznej, kultury technicznej i ekologicznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, w tym promowanie poszanowania energii;
– integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi członków stowarzyszenia;
– rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków;
– ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich skupia w swoich szeregach między innymi członków będących doświadczonymi ekspertami, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami, pracownikami szkół wyższych, projektantami, pracownikami przedsiębiorstw energetycznych oraz wiodących zakładów przemysłowych w naszym kraju.

Kontakt:
Przewodniczący Komisji nr 714 – Kazimierz Jagieła, tel. +48 602 279 766
Przewodniczący Komisji nr 113 – Bogdan Skowron, tel. +48 608 477 900
Sekretarz Komisji nr 113 – Andrzej Kurzyński, tel. +48 501 368 912
Biuro Częstochowskiego Oddziału SEP, 42-217 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18, tel. +48 34 32 44 654, +48 34 34 35 980