Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Uprawnienia SEP

Egzaminy

Dot. Szkolenia i egzaminów energetycznych

W imieniu Komisji Kwalifikacyjnych nr 112,113 i 714 działających przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Częstochowa powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przedstawiamy ofertę na przeprowadzenie egzaminów oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów dla rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 25 września 2019 r., Poz. 1830 – POBIERZ

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną:
• urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
• zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
• urządzenia elektrotermiczne;
• urządzenia do elektrolizy;
• sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
• elektryczna sieć trakcyjna;
• elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, GRUPA 1 EKSPLOATACJA – POBIERZ

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, GRUPA 1 DOZÓR – POBIERZ

Przykładowe pytania – Grupa 1 (Elektryczna) – POBIERZ

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
• kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
• turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
• przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
• urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50kW;
• pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
• sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
• urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
• piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
• aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
• urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
• urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
• urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
• sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
• sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
• urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
• przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
• turbiny gazowe;
• aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §14.2 koszt egzaminu i wydania świadectwa stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Koszt szkolenia może być negocjowany i uzależniony jest od zakresu wnioskowanych uprawnień, wykształcenia kierunkowego egzaminowanych, liczebności grupy , miejsca i terminu szkolenia. Szkolącymi oraz członkami komisji są doświadczeni pracownicy zatrudnieni obecnie lub w przeszłości na kierowniczych stanowiskach w takich zakładach jak : dawna Huta Częstochowa S.A. i jej następcy , Fortum S.A., Tauron S.A. , dawny Energoserwis a obecnie EthosEnergy Poland S.A. oraz adiunkci Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie do ponad 100 lat i obecnie zrzeszonych jest 23 tysiące członków zwyczajnych w 50 Oddziałach. W ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich powołanych jest blisko 100 komisji kwalifikacyjnych na ok.370 funkcjonujących w kraju. Do najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Elektryków Polskich należy m.in.
• propagowanie wykorzystywania elektryki dla zrównoważonego rozwoju Polski;
• inicjowanie i popieranie twórczości naukowej oraz technicznej we wszystkich dziedzinach szeroko pojętej elektryki;
• działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
• popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej.

Kontakt:
Przewodniczący Komisji nr 113 – Bogdan Skowron tel.608 477 900
Sekretarz Komisji nr 113 – Andrzej Kurzyński tel.501 368 912

Przewodniczący Komisji nr 114 – Kazimierz Jagieła tel.602279766
Sekretariat O/SEP Częstochowa ul. Kopernika 16/18, tel. 034-32-446-54