Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Uprawnienia SEP

Szkolenia

SEMINARIA SZKOLENIOWE

Częstochowa , dn.12 maja 2021r.

Oferta Dot. Szkolenia i egzaminów energetycznych

W imieniu Komisji Kwalifikacyjnej nr113 którą z dniem 27 stycznia 2021r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał na kolejną kadencję jako działającą przy Oddziale Częstochowa a powołaną na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie składamy ofertę na przeprowadzenie egzaminów oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów dla rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem. Zgodnie z Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku (eksploatacji – E lub dozoru – D) musi być potwierdzone odpowiednim świadectwem wydanym – na podstawie zdanego egzaminu – przez komisję kwalifikacyjną. Komisja posiada uprawnienia w pełnym zakresie dla Grupy 1,2 i 3.

Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci §14.2 koszt egzaminu i wydania świadectwa stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia w roku 2021r obowiązuje cena 280,- zł.

Koszt szkolenia jako cena bazowa wynosi 100 zł od świadectwa i może być negocjowalny a uzależniony jest od zakresu wnioskowanych uprawnień, wykształcenia kierunkowego egzaminowanych, liczebności grupy , miejsca i terminu szkolenia tzn. w siedzibie firmy wnioskującej lub w siedzibie SEP w Częstochowie , ul Kopernika 16/18.

Szkolącymi oraz członkami komisji są doświadczeni pracownicy zatrudnieni obecnie lub w przeszłości na kierowniczych stanowiskach w takich zakładach jak : dawana Huta Częstochowa S.A. i jej następcy , Fortum S.A., Tauron S.A. , dawny Energoserwis a obecnie EthosEnergy Poland S.A. oraz adiunkci Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie do ponad 100 lat i obecnie zrzeszonych jest 23 tysiące członków zwyczajnych w 50 Oddziałach. W ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich powołanych jest blisko 100 komisji kwalifikacyjnych na ok.370 funkcjonujących w kraju. Do najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Elektryków Polskich należy m.in.

 • propagowanie wykorzystywania elektryki dla zrównoważonego rozwoju Polski;
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej oraz technicznej we wszystkich dziedzinach szeroko pojętej elektryki;
 • działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej.

Kontakt: Przewodniczący Komisji nr 113
– Bogdan Skowron tel.608 477 900
Sekretarz Komisji nr 113
– Andrzej Kurzyński tel.501 368 912
http://sep.czest.pl